Reglement for Elevheimen på KVN

§1. Leieavtale

1. Leietaker må ha signert leieavtale senest på innflytningsdagen. Nøkkelen utleveres fra og med at leieavtalen er underskrevet.

2. Det er ikke tillatt å la andre benytte boligen.

3. Fremleie er ikke tillatt.

4. Det er ikke tilsyn i ferier. Eleven kan derfor ikke benytte hybel i høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Det forventes da at eleven drar hjem. Annet må avtales med utleier.

5. Leieavtalen går til skoleslutt i juni. Hybel og fellesareal skal da vaskes ned. Ønsker leietaker å leie på Elevheimen året etter så må det søkes på nytt, og det må påregnes å måtte bytte rom.

§2. Husleie og depositum

1. Det betales et depositum på 5000,- kroner. Ved skader eller manglende renhold vil det bli fratrekk fra depositumet. Søker leietaker om hybel videre så overføres depositumet til neste leieperiode.

2. Husleien vil bli fakturert en gang i måneden. I innflyttingsperioden vil husleien beregnes i antall dager leieforholdet har vart forholdsvis av normal husleie.

3. Husleien inkl. internett, strøm og oppvarming.

§3. Oppsigelse og utflytting

1. Leietaker har rett til å si opp leieavtalen med 1 måneds oppsigelses tid etter 1. august.

2. Når leieforholdet er over skal leietaker overlevere boligen, ryddet, rengjort og i samme stand som da den ble overtatt. Unntak gjelder for forringelse som følge av elde og alminnelig slitasje.

3. Gjenglemte og hensatte eiendeler kan bli kastet, jf. Husleieloven §10-4.

§4. Overlevering av bolig

1. Utleier plikter å stille boligen til rådighet til avtalt tid, ryddet, rengjort og i ordentlig stand.

2. Leietaker skal kontrollere at alle rom og inventar er i orden. Feil eller mangler må rapporteres til utleier innen en uke etter innflyttingsdato.

§5. Utleiers plikter og rettigheter

1. Alt innvendig og utvendig vedlikehold av boligen og eiendommen er utleiers ansvar. Påviser at utleier skal holde boligen i samme stand som ved overlevering, med unntak for elde og alminnelig slitasje.

2. Utleier har plikt og rett til å inspisere bokollektivets fellesareal, felles bad og felles kjøkken med jevne mellomrom. Utleier har kun lov å inspisere privat del hvis leietaker er til stede.

3. Leietakers innrapportering av feil eller mangler anses samtidig som et samtykke til at utleier får adgang til boenhet.

4. Utleier kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for ulemper i forbindelse med uforutsette hendelser i botiden. Som uforutsette hendelser regnes bl.a. vannlekkasje, strømbrudd, brann, innbrudd eller nede tid på datanett. Se §6 vedrørende krav om innboforsikring.

5. Utleier kan ikke gjøres erstatningsansvarlig pga. byggestøy på eller i nærheten av boligen.

§6. Leietakers plikter og rettigheter

1. Leietaker pliktes å tegne egen innboforsikring eller ansvarsforsikring som dekker tredjeparts skade som kommer av brann, vann eller innbrudd.

2. Leietaker skal behandle bolig på en forsvarlig måte. Leietaker kan ikke foreta endringer på inventar, faste installasjoner eller utforminger (inkl. maling) eller på eiendommen forøvrig.

3. Leietakerne plikter å respektere hverandres arbeidsro. Etter kl. 22.00 og kl. 23.00 før helligdager skal det herske ro i boligen, samt på eiendommen forøvrig.

4. Leietaker må erstatte all skade som er selvforskylt eller skyldes leietakers husstand eller andre som er gitt adgang til boligen.

5. Ved tap av nøkkel vil leietaker belastes for kostnaden å lage en ny.

6. Leietaker pliktes å informere utleier hvis det skulle være skader eller reparasjoner som må utbedres i boligen.

7. Fremleie av bolig og evt. utlån av bolig er ikke tillatt. Det er kun utleier som kan leie ut/låne ut boligen.

8. Den enkelte leietaker er ansvarlig for sine gjesters opptreden i boligen/ fellesrommene og på eiendommen forøvrig. Utleiers ansvarshavende eller den som bemyndiges kan, når det finnes nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen.

9. Leietaker plikter å møte til på forhånd avtalte husmøter med husmor eller miljøarbeider.

§7. Renhold

1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig og plikter dessuten å holde fellesrom rene, sammen med de øvrige brukerne av disse. Gang og dusj/ toalett skal vaskes minst en gang i uken.

2. Felleskjøkken med eventuelle fellesrom skal vaskes minst en gang i uken av de som har adgang til å benytte dette. Kjøkken skal holdes ryddig og oppvask tas hver dag. Søppel skal tømmes jevnlig. Hver leietaker må sørge for å holde sin del av kjøleskap rent og ryddig. Matrester skal ikke bli stående til de blir bedervet. Fellesskapene må holdes rene og ryddige.

3. Der det er flere brukere av fellesrom som felleskjøkken og dusj/ toalett skal det settes opp vaskeliste. Ved manglende renhold kan utleier iverksette nødvendig renhold på leietakers kostnad. Leietaker får varsel i forkant.

4. Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres på anvist sted i søppelkonteiner.

5. Det er ikke adgang til å medbringe vaskemaskin og/ eller utstyr og møblement av tilsvarende karakter, og eller fjerne/ bytte inventar uten særlig tillatelse fra utleier.

6. Den enkelte leietaker er ansvarlig for sine gjesters opptreden i boligen/ fellesrommene og på eiendommen forøvrig. Utleiers ansvarshavende eller den som bemyndiges kan, når det finnes nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen.

§8. Røyking, alkohol, rus

1. Det er forbudt å røyke i boligen! Dette gjelder også e-sigaretter. Skulle dette forekomme vil leietaker bli belastet for oppussingen som trengs.

2. Alkohol eller andre rusmidler for leietaker eller besøkende er forbudt å oppbevare og bruke på Elevheimen, og kan føre til utkastelse.

§9. Husdyr og våpen

1. Det er ikke tillatt med husdyr.

2. Oppbevaring av skytevåpen på Elevheimen er forbudt.

3. Leietaker plikter å umiddelbart varsle utleier hvis de mistenker at det er skadedyr i boligen.

Formålet med dette reglementet er å bidra til:

At leietakerne tar nødvendig hensyn til hverandre, slik at ingen blir skadelidende pga. andre leietakers opptreden, og at de får det trivelig sammen. Dette gjelder særlig når det gjelder renhold i fellesareal.

Henvendelser, klager m.m. vedrørende leieforhold, reglement og annet kan rettes til husmor på Elevheimen.

Alvorlige brudd på avtalen/reglementet for Elevheimen vil medføre at leieavtalen sies opp!