Inntaksreglement for KVN

Søknadsfrister og opptak

KVN har samme ordinære søknadsfrist som offentlig videregående skoler i Nordland fylke, 1.mars.

Og 1. februar for søkere som:

 1. har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, og som søker om fortrinnsrett ved inntak etter § 6-15 til § 6-19 og § 6-30 til § 6-32, eller om individuell behandling etter § 6-22 og § 6-35
 2. har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12 eller er nylig kommet til Norge

Inntil søknasfrist søkes det på www.vigo.no. Etter søknadsfristen 1. mars søkes det direkte til skolen på eget skjema på www.kvn.no Søknader innkommet innen søknadsfrist blir prioritert ved opptak.

Inntaket gjøres av skolen ved rektor. Første opptak vil bli gjort ca. 1. mai. Søknader som kommer til skolen etter første opptak vil bli med i andre opptak sammen med søkere som har KVN som lavere prioritet. Elever som ikke får plass ved første opptak blir satt på venteliste, og får tilbud om plass før søkere på andre opptak.

Andre opptak vil være etter opptaket i fylket ca. 10.juli, når vi mottar liste over søkere med KVN som lavere prioritet. Etter andre opptak vil det være kontinuerlig opptak så lenge det er ledig kapasitet.

Skolen tar primært opp heltidselever. Søkere på deltid tas opp etter ordinært andre opptak, når det er ledig kapasitet.

Krav til riktig utfylt søknadsskjema

Søker er selv ansvarlig for at søknadsskjemaet er riktig utfylt og inneholder alle opplysninger som er nødvendige. Alle søkere må legge ved attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis. Søkere som ikke er ferdig med skoleåret, har selv ansvar for at attestert kopi av vitnemål /kompetansebevis, evt. attestert kopi av skolens karakterliste blir sendt KVN i god tid før opptak. Søkere som har levert søknader uten nødvendige vitnemål eller der vitnemålskopiene ikke er attesterte, får ikke behandlet sine søknader.

Krav til inntak til Vg1

For å kunne bli tatt inn som elev på Vg1 må søkere legge fram vitnemål/bekreftelse som viser at han/hun

 1. Er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd.
 2. Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år.
 3. Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1 og forskrift opplæringsloven § 4-33.

Søkere som hevder at de har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må selv dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynlig at han eller hun oppfyller vilkåret. Om skolen finner at vilkåret ikke er oppfylt, skal saken sendes til kommunen som avklarer om søkeren har tilsvarende realkompetanse etter bokstav c

Prioritering ved inntak av elever (jf. Privatskoleloven § 3-1.)

KVN har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. opplæringsloven §3-1 første ledd. Ved flere søkere enn det er skoleplasser legges prioriteringsrekkefølgen til grunn.

Ved inntak skal ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, prioriteres før voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.   Elever med rett prioriteres før elever uten rett. KVN har en kvote på inntil 40 elever med voksne og elever uten rett.

Generelt så avgjøres inntaksrekkefølgen etter poengsum (karakterpoeng) slik at søkere med høyest poengsum tas inn først. Dersom to eller flere søkere til et undervisningstilbud får samme poengsum, blir søkere med 1.prioritet (søkere som har undervisningstilbudet som 1.ønske) tatt inn før søkere med 2.prioritet. For øvrig avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. KVN regner ut karakterpoeng på tilsvarende måte som Inntakskontoret i Nordland Fylke.

Når det gjelder voksne søkere (dvs. fyller 25 år i løpet av året) skal hjemfylket vurdere realkompetansen før han eller hun kan tas inn som elev ved skolen. Realkompetansevurdering gjøres av karrieresentrene.

Prioriteringsrekkefølge ved inntak

Gruppene er satt opp i prioritert rekkefølge. Hvis flere søkere innen samme gruppe har fortrinnsrett, avgjør karakterene innbyrdes rekkefølge.

 1. Rettselev. Ved inntak skal ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, prioriteres før voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.  
 2. Fortsette på et to- eller treårig løp der de allerede er elever, dersom de har bestått.
 3. Levert søknad innen søknadfrist 1. mars. (Gjelder for første opptak. )
 4. Søkere som har dokumentert stort behov for spesialundervisning skal reserveres plass etter en individuell vurdering.
 5. Søkere som har fått innvilget å ta et kurs over to år får fortrinnsrett det andre året.
 6. Søkere som er tatt inn, men som av tvingende grunner må trekke seg før kurset er fullført, skal etter søknad få fortrinnsrett hvis de søker samme kurs på nytt. Tvingende grunner kan være: sykdom, graviditet, militærtjeneste. Nødvendig dokumentasjon om forholdene må legges ved søknaden, som sendes så snart det er klart at skolegangen må utsettes.
 7. Karakterpoeng. Ved lik poengsum avgjøres det ved loddtrekning.
 8. Søkere som tidligere er tatt inn til et 2-/evt, 3-årig løp ved KVN og avbryter skolegangen etter bestått Vg1/evt. Vg2, og som ønsker å fortsette skolegangen (for eksempel utvekslingselever i utlandet).
 9. Søkere som ved tidligere elevstatus på skolen har brutt skolens reglement på en slik måte at det har resultert i utvisning, eller hatt så stort udokumentert fravær at skolen har mistet statsstøtte.
 10. Voksne uten rett inntill kvoten er oppfylt.
 11. Deltidelever.

Særlig om inntak til Vg2 og Vg3

Elever på Vg1 Studiespesialisering og Vg1 Helse- og Oppvekstfag ved KVN har, etter søknad, fortrinnsrett til inntak på respektive Vg2 kurs, dersom de har bestått Vg1 i alle fag. Elever som på Vg1 ikke har bestått i et eller flere fag, skal likevel tas inn som helkurselev dersom det etter intern vurdering på skolen er dokumentert at søkeren har de kunnskaper og den dugelighet som etter læreplanen er nødvendig for å følge undervisningen. Hvis det på Vg2 Helsearbeiderfag melder seg flere søkere med fortrinnsrett enn det er elevplasser til, avgjøres inntaksrekkefølgen av karakterene på Vg1.

Søkere til Vg2 som ikke er elever ved KVN, blir tatt inn dersom det er plass til dem. Inntaksrekkefølgen avgjøres av karakterer på Vg1. Tilsvarende regler gjelder for inntaket til Vg3 Studiespesialisering.

Inntak til IKT-servicefag Vg2 skjer på grunnlag av et bredt spekter av Vg1 kurs fra videregående skole. Søkere fra andre skoler stiller likt med søkere fra KVN.

Heltids- og deltidselever

Deltidselver er elever som ikke opptar en heltids skoleplass. Skolen tar inn søkere til enkeltfag. Deltidselever søker på eget skjema. Søkere på deltid tas opp etter ordinært andre opptak, når det er ledig kapasitet. Heltidselever kan ikke slutte med enkeltfag, med mindre det foreligger særskilte grunner.

Klagerett

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Etter forvaltningsloven § 6 er det adgang til å klage på resultatet av inntaket, hvis
en mener at gjeldende regler for inntak ikke er blitt fulgt. Klagen må sendes skriftlig til skolen innen 3 uker etter at svarbrev er mottatt. Klagen sendes
til skolen ved rektor. Dersom skolen ikke gir klager medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans.

Klager har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken jf.forvaltningsloven § 18 og 19. Dersom klager allerede har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Klager kan etter forvaltningsloven § 12 la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere seg på alle trinn i saken.

 

 

KVN videregående skole