Kristen videregående skole - Nordland

Switch to desktop Register Login

Reglement orden og adferd

onsdag, 16 oktober 2013 10:40

 

REGLEMENT FOR KVN

 

Forskrift fastsatt med hjemmel i Privatskoleloven og Opplæringsloven.

Vedtatt av styret for KVN, september 2008. Revidert september 2013.

§ 1 FORMÅL

Alle elever har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (jfr. Opplæringslova § 9a‐1). Ordensreglementet sier noe om hvilke samværsformer man ønsker å ha på skolen. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Det inneholder regler som skal sikre samarbeid, engasjement, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet.

Reglementet skal gi bestemmelser om:

 • Elevenes rettigheter og plikter
 • Bestemmelser om orden og atferd
 • Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker

 

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for alle elever under opplæring ved skolen og, så langt det passer, hospitanter og andre når opplæringen foregår i skolens regi.

Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige påbud eller forbud.

 

§ 3 RETTIGHETER

 1. Elevene har rett til videregående opplæring i henhold til Privatskoleloven, Opplæringsloven og gjeldende læreplaner.
 2. Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven § 9a)
 3. I samarbeid med klassen og klassens lærere, har elevene rett til medvirkning ved:
  • Valg av arbeids-, opplærings- og vurderingsformer/-metoder
  • Valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanene
  • Oppsett av mål, periodeplaner og gjennomføring av disse
  • Utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen
 4. Elevene har rett til å få løpende veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Det skal gjennomføres elevsamtaler i samsvar med gjeldende forskrift, dvs. forberedte samtaler mellom elev og kontaktlærer, evt. en annen lærer, minst en gang i pr termin.
 5. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgiving, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette, herunder tilgang til sosial- og spesialpedagogisk tjeneste.
 6. Elevene har rett til rådgiving om utdanning og yrkesvalg.
 7. Skolen skal ha et system som sikrer at det jevnlig blir vurdert i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå de mål som er fastsatt for eleven, gruppen eller klassen. Grunnlaget for vurderingen er læreplanverkets generelle og fagspesifikke deler som hele skolesamfunnet er forpliktet overfor. Eleven har rett til og skal delta i denne vurderingen.
 8. Elevene har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgiver, skolens ledelse, evt. gjennom elevtillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f. eks være:
  • At læreplanene ikke følges.
  • At eleven ikke får den hjelp han/hun ber om.
  • Mangler ved det utstyret som brukes i undervisningen.
  • Manglende medvirkning i planlegging m.m. (jfr. Pkt. b)
  • Dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing)
  • Vurdering
 9. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. Privatskoleloven § 5.3. Elevrådsrepresentanter har rett til regelmessige møter med skoleledelsen. Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for elevenes og elevorganisasjoners tillitsvalgte, og også legge forholdene til rette for at elevene engasjeres til bevissthet og aktivitet i politiske og samfunnsmessige spørsmål.
 10. Elevråd og elevorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål. Brukerne har ansvar for at presseetiske regler blir overholdt og at det ryddes og holdes orden på disse tavlene. Rektor har overordnet ansvar for at disse oppslagstavlene ikke benyttes kommersielt eller uakseptabelt i forhold til lover og regler.
 11. Elever og elevorganisasjoner kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden. Ingen slik virksomhet må stride mot skolens målsetning.

 

§ 4 PLIKTER

 1. Elevene har plikt til å rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid.
 2. Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir gitt eller avtalt. Fravær fra undervisning kan føre til tap av rettigheter. Stort fravær, samme hvilken grunn, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter, eller annen godkjent vurdering, mangler. Stort udokumentert fravær (Udir sier 20 dager) kan medføre tap av skoleplass.
 3. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid.
 4. Elvene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen.
 5. Elevene skal holde seg med lærestoff, materiell og utstyr til eget bruk som skolen ikke holder.
 6. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jfr. Skadeerstatningsloven, og skolens utlånsreglement for PC.
 7. Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.

 

§ 5 REGLER OM ADFERD, ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET

Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring.

 1. På skolen opptrer vi hensynsfullt, realt og høflig mot hverandre. 
 2. Elever og ansatte snakker med hverandre på en høflig og hensynsfullmåte. All bruk av ukvemsord og «kalling», for eksempel uttrykk som går på etnisitet, religiøs tru, kjønn, legning og kropp, er uakseptabelt.
   
 3. Mobbing, grov språkbruk og krenkende atferd tolereres ikke. Dersom man er vitne til episoder som kan oppfattes som mobbing eller trakassering, skal dette meldes til lærer, rådgiver eller skoleleder.
 4. IKT er et læringsredskap og skal i undervisningstiden ikke benyttes til utenomfaglige aktiviteter som: chatting, netthandel og spill. Det er ikke lov å legge ut krenkende materiale om medelever eller skolens personale på Internett, heller ikke digitalt distribuere materiale om medelever/ansatte uten personens samtykke. Det er heller ikke lov til å ta bilde/film av personer uten deres samtykke. 

   
 5. e.I timene/arbeidsøktene er det arbeidsro, og alle viser respekt for den som snakker og for medelevers læringsarbeid. Dette gjelder også i andakter /samlingsstunder.
 6. Det er ikke tillatt å bruke skolens Internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.
 7. Mobiltelefon, musikkavspillingsutstyr og annet elektronisk underholdningsutstyr skal normalt ikke være i bruk i forbindelse med organisert opplæring eller prøver. Mobiltelefon skal være avslått eller stå på lydløs. Deling av mobilt internett skal være slått av på skolen.
 8. Innleverte arbeider skal være elevens eget produkt og alle sitat eller lån fra andre skal være oppgitt med kilde. Innlevering av arbeid som ikke er et eget produkt, oppfattes som fusk eller forsøk på fusk.
 9. Det skal ikke brukes andre hjelpemidler enn avtalt ved prøver, og kommunikasjon med andre skal normalt ikke forekomme under prøver. 
   
 10. Alle må rette seg etter tilsnakk og korreksjoner fra ansatte.
 11. Ingen får være på skolen i ruspåvirka tilstand. All bruk eller oppbevaring av ulovlige rusmidler og alkohol er forbudt. Forbudet gjelder på skolens område, eller når eleven deltar i undervisning, utplassering, på skoleturer, ekskursjoner eller arrangement i skolens regi utenfor skolen.
 12. Skolen, skolens uteområder og andre lokaler skolen nytter, er røykfrie, og det er heller ikke lov å bruke snus eller andre tobakksprodukter i klasserommet eller i kantina. 
 13. Det er forbudt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
 14. Det er ikke anledning å medbringe dyr inn på skolens anlegg uten spesiell tillatelse.

 

 

§ 6 REGLER OM ORDEN OG OPPMØTE

 1. Elevene deltar aktivt i opplæringa i den formen som er avtalt og bestemt. 
 2. Elevene møter til opplæringa med det lærestoffet, utstyret og materiellet som kreves og er avtalt for at læring kan skje.
 3. Elevene møter på den daglige andakten.
 4. Alle møter presist til undervisning og andre avtaler. Eleven skal melde fra til skolen fra første fraværsdag dersom man er forhindra fra å møte opp på grunn av sjukdom eller andre årsaker, og gi beskjed til kontaktlærer eller skolens ekspedisjon om man må forlate opplæringa i løpet av dagen.
   
 5. Eleven må informere skolen om planlagt fravær på forhånd.
   
 6. Innleveringer og andre planlagte arbeider leveres inn til avtalt frist, og lærer informeres snarest om noe kommer i veien slik at fristen ikke kan overholdes.
   
 7. IKT skal benyttes i alle fag og faglærer avgjør når og hvordan.
   
 8. Skolen, klasserom og skolens uteområder skal holdes ryddig og ikke forsøples.
   
 9. Undervisningsrom skal forlates rydda og i orden etter hver økt. Dersom undervisningsrom er forsøpla eller i uorden før økta starter, kan lærer be gruppa rydde opp uansett hvem som har rotet.
   
 10. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Læremidler på utlån leveres tilbake etter endt bruk og i så god stand som en kan forvente med normal bruk. Tap av eller skade på utlånte læremidler vil medføre krav om erstatning

 

 

§ 7 REAKSJONER PÅ REGELBRUDD (SANKSJONER)

Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilt tiltak. Brudd på dette ordensreglementet og andre regler som skolen har gitt, har konsekvenser. De refsingstiltakene som nyttes, må stå i et rimelig forhold til alvorlighetsgraden av regelbruddet. Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilt tiltak iverksettes.

 

 1. Ved fastsetting av karakter i orden tar en hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og om eleven følger ordensreglene. Alvorlige eller gjentatte brudd samt stort ugyldig fravær vil føre til nedsatt karakter (nedsatt orden er ikke å anse som et refsingstiltak, men er en vurdering)
 2. Ved fastsetting av karakter i atferd tar en hensyn til om eleven følger reglement og hvordan eleven ter seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvaret for tilsynet med elevene, en skal særlig legge vekt på hvordan eleven ter seg mot andre elever, lærere og andre tilsatte.
 3. Alvorlige eller gjentatte brudd vil føre til nedsatt karakter (nedsatt atferdskarakter er ikke å anse som et refsingstiltak, men er en vurdering).
 4. Mindre regelbrudd kan føre til påtale fra både lærere og andre tilsatte. Lærer noterer anmerkning dersom påtale ikke hjelper og ved andre regelbrudd. Anmerkninger med begrunnelse skal snarest registreres på iSkole slik at elev og eventuelt foresatte blir informert.
 5. Kontaktlærer tar opp orden og atferd i elevsamtalen slik at elever får rettleiing og hjelp til å forbedre uønska atferd. Kontaktlærer kan også informere foresatte om uønska atferd hos umyndige elever.
 6. Dersom en elev forstyrrer opplæringa og hindrer gode arbeidsforhold, kan læreren bortvise eleven fra egen undervisning, avgrensa til to klokketimer. Ved grovere forstyrrelser eller regelbrudd kan rektor eller rektors stedfortreder vise bort eleven fra skolen for resten av dagen.
 7. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk, det samme gjelder avskrift av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Karakteren på prøven eller arbeidet det gjelder, blir annullert og i tillegg
  kan det føre til nedsatt atferdskarakter og refsingstiltak.
 8. Dersom en elev blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig og behandles etter reglene i sentralgitt forskrift.
 9. Elever kan få pålegg om å rette opp skader de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging mm). Skadeverk kan føre til erstatningsansvar. (jfr. skadeerstatningsloven).
 10. Dersom en elev ikke leverer tilbake PC, lærebøker eller andre læremidler på utlån, vil skolen kreve erstatning.
 11. Skolen skal beslaglegge farlige eller ulovlige gjenstander. Gjenstander kan overleveres eleven etter skoletid, men ulovlige rusmidler og gjenstander skal leveres til politiet. Skolen skal informere politiet om straffbare forhold, og videre vurdere om saken skal anmeldes.
 12. Ved mistanke om bruk eller oppbevaring av rusmidler på skolens område kan rektor be om bistand fra blant annet politiet for å gjennomsøke skolens fellesområder og klasserom.

 

§ 8 SÆRSKILTE TILTAK

Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilt tiltak iverksettes.

Særskilte tiltak er:

 1. Bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse (Privatskoleloven § 3-10).
   
 2. Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til Privatskoleloven § 3-10 etter vedtak i elevens hjemfylke. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående opplæring etter § 3‐1 i Opplæringsloven. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten.

Tiltakene skal nedtegnes.

Før det blir gjort vedtak om bortvising eller tap av rettar, skal ein vurdere å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om bortvising og tap av retten til vidaregåande opplæring er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans. (PSL §3-10) (Departementet har delegert til Fylkessmannen å være klageinstans)

 

§ 9 REGLER OM SAKSBEHANDLING

Før det blir tatt ei avgjerd om refsing, blant annet om bortvising, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig til den som tar beslutningen (Privatskoleloven § 3-9). Denne uttaleretten gjelder ved alle typer refsingstiltak, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som fatter vedtak om refsing.

 

Ved særskilte tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før særskilte tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og rådgiver skal ha hatt anledning til å uttale seg (Privatskoleloven § 3-9). Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer bl.a. krav til

 • utredning, skriftlighet og begrunnelse.
 • Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV‐VI i Forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage. Eleven har rett til å la seg bistå av advokat eller fullmektig jf. fvl. § 12.  Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes inntil klagesaken er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42 første ledd.

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Etter forvaltningsloven § 6 er det adgang til å klage på resultatet av inntaket, hvis en mener at gjeldende regler for inntak ikke er blitt fulgt. Klagen må sendes skriftlig til skolen innen 3 uker etter at svarbrev er mottatt. Klagen sendes til skolen ved rektor. Dersom skolen ikke gir klager medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans.

 

Alle eksaminander skal før eksamen ha gjort seg kjent med Rettleiing og reglement for eksaminander, og du plikter å gjøre deg kjent med innholdet før du møter i eksamenslokalet. Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist.

Rettleiinga beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. Målet med rettleiinga er at den skal bidra til at eksamen gjennomføres på en trygg og sikker måte, og i så god atmosfære som mulig.

Eksamenstilsynet (eksamensvaktene) har to hovedoppgaver under eksamen: De skal påse at du følger reglementet, og yte deg nødvendig service av praktisk karakter.

FRAMMØTE

 • Du må møte fram til eksamenslokalet i god tid og seinest 30 minutter før prøven begynner. (Rektor kan fastsette annen frammøtetid.)  Eksamen starter normalt kl 9:00.
 • Dersom du kommer for seint, må hovedvakt i lokalet kontaktes (i tvilstilfelle også skolens eksamensansvarlige). For seint frammøtt eksaminand kan får avlegge eksamen dersom ingen andre kandidater allerede har forlatt lokalet. Det gis uansett ikke ekstra tid. Når prøven har vart 30 minutter, slipper ingen nye kandidater inn i eksamenslokalet.

LEGITIMASJON

Husk å ta med gyldig legitimasjon og vis denne til vakt på forespørsel.

FORHOLDENE I EKSAMENSLOKALET

 • Eksaminanden setter seg straks på den plassen tilsynet bestemmer.
 • Du kan ikke forlate plassen, bytte plass eller gå rundt i rommet uten tillatelse fra tilsynet.
 • Alle vesker, bagger og lignende må settes der tilsynet bestemmer.
 • Ved pulten får du bare ha skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat/drikke.
 • Det er forbudt å ha Mp3-spiller, mobiltelefon eller andre avspillere/sendere/mottakere ved pulten. Husk å slå av mobil før den legges bort.
 • Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave eller du er i tvil om dette, må du straks melde fra til eksamenstilsynet.
 • Det er ikke tillatt med noen kommunikasjon mellom deg og de andre som avlegger eksamen, heller ikke for å låne skrivesaker og liknende.
 • Det er heller ikke tillatt å kommunisere med noen utafor eksamenslokalet via internett eller andre elektroniske hjelpemidler.
 • Dersom du ønsker ei pause utafor eksamenslokalet, må du gi tegn til vaktene og vente på tur for å bli fulgt ut.
 • Dersom du leverer besvarelsen din før tida, får du ikke ta med noen papirer, kladder, utskrifter eller liknende ut av lokalet.

HJELPEMIDLER

 • På de fleste eksamener er alle hjelpemidler tillatt med unntak av internett og andre verktøy som du kan kommunisere med. I språkfag og sidemål er oversettelsesprogram ikke tillatt.
 • Noen fag har en todelt eksamen der delprøve 1 er uten hjelpemidler og delprøve 2 er med hjelpemidler. På todelt eksamen skal det ikke brukes PC på delprøve 1.
 • Hvilke hjelpemidler som er tillatt, går fram av eksamensoppgaven (og også eventuelt forberedelsesdelen).
 • Vaktene kan når som helst kontrollere hjelpemidler, PC og anna du har ved pulten. PC kan i særskilte tilfeller også kontrolleres etter at du har forlatt eksamenslokalet.

BRUK AV PC PÅ EKSAMEN

Når det brukes datamaskin for å utføre eksamensoppgaven, må du nøye følge de reglene som er angitt for bruk i hvert enkelt fag eller oppgavesett eller som det på annen måte er informert om av skolen og eksamenstilsynet.

 • Du er sjøl ansvarlig for at PCen fungerer og har de nødvendige programma.
 • Du må kunne bruke relevante program som tekstbehandlingsprogram og regneark, videre må du kunne lage topptekst og lagre filer.
 • PCen skal være avslått (ikke i dvalemodus) når du går inn i eksamenslokalet.
 • Vaktene kan når som helst kontrollere din innloggingsidentitet, at du er på anvist nett og kun der, og ikke har ulovlig programvare.
 • Du er sjøl ansvarlig for å lagre underveis og for at du leverer korrekt versjon av besvarelsen din.
 • Du skal ikke logge av før besvarelsen er levert og bekrefta av eksamensvakt.

IKT-BASERT SKRIFTLIG EKSAMEN

For sentralgitt skriftlig eksamen er det mest vanlig å skrive besvarelsen på PC og levere den elektronisk i eksamensportalen PGS. (Dette systemet brukes ikke på todelte eksamener.) På eksamensdagen får du utlevert omslagsark hvor brukernavnet og passordet ditt står. Du bruker dette for å logge deg inn på PGS. Skolen eller vakter åpner PGS ved å legge inn et dagspassord for å bekrefte din identitet. Før eksamen må du nøye sette deg inn i hvordan du logger deg på, henter oppgaveteksten, oppretter besvarelsen og laster den opp for levering. Informasjon om dette finner du i egen brukerveiledning for eksamenskandidater på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. Det er avgjørende viktig at du leser denne brukerveiledninga nøye før eksamen dersom du har til hensikt å levere besvarelsen elektronisk.

EKSAMENSTID

Den tid som er fastsatt for eksamen, står på oppgavearket ditt. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre ark og besvarelsen eller elektronisk innlevering dersom noe annet ikke er bestemt. Denne tida skal ikke nyttes til å skrive ferdig eller rette på besvarelsen.

INNLEVERING AV BESVARELSE

Svarark skal alle merkes med topptekst.

 • Første svarark må alltid ha følgende opplysninger: dato, fagkode, fagnavn, ditt kandidatnummer og antall ark totalt i besvarelsen.
 • Resterende svarark må merkes med kandidatnummer og sidenummer – alle svarark skal nummereres.
 • Alle svarark må ha skolen stempel.

SKRIV ALDRI NAVNET DITT PÅ SVARARKENE ELLER I BESVARELSEN

Du kan levere inn besvarelsen din på ulike måter:

 • sentralgitt skriftlig eksamen som ikke er todelt, er det mest vanlig å skrive besvarelsen på PC og lever elektronisk i eksamensportalen PGS. Du følger instruksjonene i brukerveiledninga for å laste opp besvarelsen, du åpner dokumentet for å kontrollere at rett versjon er levert og at hele besvarelsen er kommet med. Dette bekreftes. Tilkall deretter eksamensvakt som kontrollerer at du får fram kvitteringsbildet og at du har kvittert for levert besvarelse. Kvittering med bekreftelseskode kan skrives ut eller du noterer det. Først når vakt har gitt godkjenning, kan du logge deg ut.
 • lokalgitte eksamener (dette gjelder særlig privatisteksamener) og på del 2 av todelt eksamen, kan besvarelsen også utarbeides på PC, men besvarelsen må leveres som utskrift eller på minnepinne. Følg rutine og instruks du får av skolen og vaktene når det gjelder hvordan du får utskrift. Vanligvis tilkaller du vakt som vil ta deg til skriver der du henter egen besvarelse. Gå tilbake til pulten der du kontrollerer at alle ark er med og at du har siste versjon. Sjekk at alt er korrekt merka og at ark er nummert. Gi tegn til vakt som også vil sjekke og kontrollere innleveringa. På noen skoler leveres besvarelsen på minnepinne – følg instruksen du får!
 • Du kan også skrive besvarelsen for hånd. Du bruker skolens ark som du får utlevert, og fører inn med blå eller svart penn. I oppgaver der det kreves grafisk framstilling, figurer og skisser, kan blyant og farger brukes. Noen skoler har papir med gjennomslag, her må du kontrollere at skrifta blir tydelig på alle ark, og ikke bruke korrekturlakk. Sjekk at alt er korrekt merka og at ark er nummert. Gi tegn til vakt som også vil sjekke og kontrollere innleveringa.
 • Delprøve 1 av en todelt eksamen leveres håndskrevet. Delprøve 2 kan besvares på PC eller håndskrevet.
 • Du får ikke forlate plassen din før du får klarsignal om at det er i orden.
 • Du skal levere inn alle arkene som du har brukt.
 • Hvis du leverer inn før eksamenstidens slutt, må også eksamensoppgavene leveres inn.
 • Både arkene fra forberedelsesdelen, kladdeark og eksamensoppgaven kan utleveres etter eksamenstidas slutt.

Hvis sjukdom eller annen rimelig grunn er årsak til at du ikke rekker å fullføre besvarelsen i løpet av den fastsatte tida, kan kladdeark følge med besvarelsen.

Skolen legger ved en uttalelse som forklarer situasjonen til sensorene, og sensorene kan da betrakte kladdearkene som fullgod del av besvarelsen. Om du ikke rekker å føre alt inn, kan tilsynet ikke nekte deg å legge ved kladden. Det blir opp til sensor å vurdere om slik kladd blir sett på som fullgod del av besvarelsen.

BRUDD PÅ REGLEMENTET, BORTVISING FRA EKSAMEN

Eksaminand som bryter regler gitt for eksamen eller som ikke retter seg etter de pålegg som tilsynet gir, skal – i alvorlige tilfeller og etter å ha blitt advart – bortvises fra eksamenslokalet. Det er rektor som avgjør bortvisning, jf Forskrift til opplæringslova § 3-36. (Beruselse og bråk er eksempler på bortvisningsgrunn.) Skolen må straks begrunne vedtaket skriftlig. Det er klageadgang på slikt vedtak.

FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK – ANNULLERING AV EKSAMEN

Eksamen kan annulleres dersom en eksaminand har fuska eller prøvd å fuske ved eksamen. Eksempler på fusk omfatter å

 • gi eller prøve å gi hjelp til andre
 • sjøl motta slik hjelp
 • ha med seg eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt
 • bruke hjelpemidler på del 1 av to-delt eksamen
 • ha med seg elektroniske hjelpemidler som gjør det mulig å kommunisere med andre i eller utafor eksamenslokalet
 • bruke oversettingsprogram på eksamen i norsk og fremmedspråk
 • bruke internett (når dette ikke er en del av eksamen)
 • innlogging på andre IP-adresser, anna enn anvist område eller anvist nettverk
 • bruk av andre lagringsmedia/minnepinner enn anvist/utdelt
 • utlogging fra PGS før besvarelsen er levert
 • bruk av papir som ikke har korrekt stempel

Eksamen i et fag kan annulleres dersom eksaminanden har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjelder også dersom det er sensorene som oppdager fusk eller forsøk på fusk. Det er skolens rektor som skriftlig avgjør eventuell annullering, og vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf for øvrig Forskrift til opplæringslova § 3-37. Elev mister standpunktvurderinga i faget og må gå opp som privatist.

FORFALL PÅ GRUNN AV SJUKDOM

 • Dersom du blir sjuk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege.
 • Sjukemeldingen skal snarest mulig leveres eksamensskolens kontor.
 • Dersom du blir sjuk under eksamen, må du straks melde fra til eksamenstilsynet som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen. Vedkommende avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett til utsatt eksamen.
 • En eksaminand som har dokumentert gyldig frafall ved ordinær eksamen, har rett til å gå opp på nytt (utsatt eksamen) ved første påfølgende eksamen. Elev beholder da standpunktkarakteren i faget, jf for øvrig Forskrift til opplæringslova § 3-35
 • Elev som ikke møter opp til eksamen og ikke kan dokumentere gyldig årsak, eller som kommer for seint til å avlegge eksamen, mister standpunktkarakteren i faget og må gå opp som privatist ved en seinere anledning.

EKSAMENSRESULTAT

 • Resultatet av eksamen blir gjort kjent av skolen. Elever kan også bruke nettstedet iSkole.
 • Skolen gir opplysninger om når sensuren tidligst blir offentliggjort.
 • Etter at karakteren er gjort kjent, har du rett til å lese eller få kopi av din egen besvarelse.

UTSATT, NY OG SÆRSKILT EKSAMEN

Utsatt eksamen

 • Du har rett til å gå opp til utsatt eksamen dersom du har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, jf Forskrift til opplæringslova § 3-35
 • Dersom du vil ta utsatt prøve ved en annen skole enn den du avla eksamen ved, må du vise dokumentasjon på at du har rett til utsatt prøve.

Ny eksamen

 • Dersom du får karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen, jf Forskrift til opplæringslova § 3-34
 • Skolen kan orientere deg nærmer om reglene.

Særskilt eksamen

 • Dersom du har fått karakteren 1 i standpunktkarakterer i et fag, har du rett til "særskilt eksamen" i faget, jf Forskrift til opplæringslova § 3-33
 • Skolen kan opplyse mer om disse reglene.
 • Elever må sjøl melde seg til utsatt eksamen, ny eksamen og særskilt eksamen og privatister må sjøl melde seg til utsatt eller ny eksamen.

SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN

Eksaminander med ulike vansker eller funksjonshemminger skal etter søknad få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra måla i læreplanene. Tiltaka må være tilpassa hver enkelts behov, og skal så langt råd er, utlikne de problem som vedkommende har (jf Forskrift til opplæringslova § 3-32).  Rektor avgjør etter søknad hvilke ordninger som kan brukes av hver eksaminand. Det vil ofte være nødvendig med ei sakkyndig vurdering fra lege, PPT, psykolog, logoped eller liknende for å dokumentere behov for tilrettelegging.

 • Hver enkelt skole vil ha søknadsfrist for når elever søker om slik tilrettelegging. Skolen orienterer nærmere om hvilke tiltak som kan settes i verk og fristen for å søke.
 • Privatister sender søknad til skolen og må sørge for å legge ved dokumentasjon. Mer informasjon om frister, regelverk og søknadsskjema finner du på Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

KLAGERETT

Du har rett til å klage på karakteren og kan lese mer om det i Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og i 'Orientering om retten til å klage på karakter. Til elever og foreldre'.

KLAGE PÅ EKSAMENSRESULTATET – NOEN HOVEDPUNKTER.

 • Klagefristen på karaktersetting er 10 dager regnet fra den dagen du burde ha gjort deg kjent med resultatet.
 • Klagen skal være skriftlig og leveres til den skolen hvor du tok eksamen.
 • Du har rett til å gjøre deg kjent med din egen besvarelse etter ar karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt. Du kan derfor be skolen om kopi av din egen besvarelse.
 • Vær oppmerksom på at det er karakteren etter klagebehandlingen som er den endelige. Klagenemda tar stilling til om den opprinnelige karakteren var urimelig satt, og de kan sette karakteren opp, de kan la den stå eller de kan – i sjeldne tilfelle – sette den ned.
 • Dersom klagen fører til bedre eller dårligere karakterer skal den tidligere dokumentasjon som er ugyldig leveres inn før ny kan utstedes.
Publisert i Eksamen

Retningslinjer og diverse informasjon

mandag, 04 juni 2012 17:01

DEL B: DIVERSE RETNINGSLINJER

§ 1 KONTAKT SKOLE/HEIM

§ 2 ELEVER SOM TRENGER SÆRSKILTE TILTAK VED PRØVER OG EKSAMEN

§ 3 PRØVEREGLEMENT

§ 4 FRAVÆR SOM IKKE FØRES PÅ DOKUMENTASJON

§ 5 ORGANISERT STUDIEARBEID

§ 6 PROSEDYRE NÅR ELEVER VIL KLAGE PÅ UNDERVISNING/LÆRER/LÆRINGSMILJØ

§7 ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER

DEL C: REGLER OG VILKÅR LÅN AV LÆREMIDDLER OG UTSTYR

§ 1 UTLÅN OG TILBAKELVERING

§ 2 BRUK OG OPPBEVARING

§  3 OPPLÆRING

§  4 ERSTATNINGSANSVAR

§  5 ETIKK

§ 6 ANNET UTSTYR

ANNEN INFORMASJON

«RINGETIDER»

ANDAKT

KANTINE

ELEVTELEFON

TELEFONBRUK/KOPIERING TIL LAG/FORENINGER VED SKOLEN

KOPIERING

ELEVPOST

REISER I REGI AV SKOLEN

BYTTE AV FAG

SKOLEMATERIELL

SLUTTMELDING FOR FAG

SLUTTMELDING

 

DIVERSE RETNINGSLINJER 

§ 1 KONTAKT SKOLE/HEIM

Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og heim, og foreldre/foresatte for umyndige elever har også krav på formell informasjon om enkelte spesielle forhold. Dette gjelder særlig de forhold som har betydning for elevens muligheter til å nå målet med opplæringen.
Selv om det forutsettes at elevene selv videreformidler aktuell informasjon til foreldre/foresatte, bør det gis sammenfattende skriftlig og/eller muntlig informasjon i forbindelse med foreldremøter og ellers ved spesielle saker, jfr. nedenfor.
Så vidt mulig bør det sammenkalles til foreldremøte minst en gang pr. år for klasser med elever under 18 år.

Elevene har generelt rett til informasjon om rettigheter, plikter og andre praktiske opplysninger av betydning for opplæringen. I tillegg til skriftlig informasjon må også reglene gjennomgås med elevene i begynnelsen av skoleåret i forbindelse med "Aktiv skolestart".

Elev og foreldre/foresatte for umyndig elev har rett til følgende:

 • Melding om termin- og standpunktkarakterer
 • Begrunnet varsel om fare for ikke vurdert/ikke bestått i fag og nedsatt karakter i orden/ atferd
 • Melding ved gjentatte refsingstiltak
 • Nærmere informasjon dersom en vesentlig eller spesielt risikofylt del av opplæring/aktiviteter skal foregå utenom skolens område
 • Partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved særskilt tiltak
 • Informasjon når eleven får høyt fravær
 • Informasjon om særlige problemer i forhold til opplæring/skolegang, herunder behov for spesialundervisning
 • Tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn
 • Informasjon om forhold ved skolen/virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen i følge offentlige forskrifter
 • Informasjon om skolens reglement

 

§ 2 ELEVER SOM TRENGER SÆRSKILTE TILTAK VED PRØVER OG EKSAMEN

Skolen skal så langt råd er prøve å legge forholdene til rette slik at elevene best mulig får gitt uttrykk for sine faktiske kunnskaper og ferdigheter ved prøver og til eksamen.
Elever og privatister som ut fra en sakkyndig uttalelse kan dokumentere at de har ulike vansker/funksjonshemminger, har krav på særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen.

Slik tilrettelegging kan være:

 1. Ordinær eksamen/heldagsprøver m/bruk av hjelpemidler, forlenget tid og/eller andre tiltak
 2. Kombinasjon skriftlig og muntlig prøve (i stedet for skriftlig prøve)
 3. Muntlig prøve (i stedet for skriftlig prøve)


Rektor avgjør etter søknad fra eleven hvilke tiltak som kan settes i verk. Ved søknaden skal det ligge en uttalelse fra sakkyndig instans. Faglærer/kontaktlærer i samarbeid med eleven tar stilling til hvilke behov det er for ulike tiltak ved tilrettelagt prøve og eksamen.

 

§ 3 PRØVEREGLEMENT

1 og 2 timers prøver

 1. Elever har ikke adgang til å forlate klasserommet uten særskilt avtale med prøvevakt. Vanligvis tillates ikke elever å forlate klasserommet under 1 og 2 timers prøver
 2. Elevene skal så langt det lar seg gjøre sitte enkeltvis ved pultene
 3. Elevene er personlig ansvarlige for å ha med seg det materiell og de hjelpemidler som kreves til prøven. Det er ikke tillatt å låne materiell av medelever uten å ta kontakt med prøvevakt først

Heldagsprøver

 1. Ved heldagsprøver er det ikke anledning til å forlate klasserommet uten å ha tatt kontakt med prøvevakt
 2. Det er ikke anledning til å forlate klasserommet enkeltvis før etter første felleslufting (ca. kl. 09:30 - 10:00)
 3. Mobiltelefoner skal være avslått under prøver og legges fram til prøvevakt før prøven starter

 

§ 4 KRITERIER FOR TERMIN- OG STANDPUNKTKARAKTER I ORDEN OG ADFERD

Karakteren i orden skal gi uttrykk for:
om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet.

Karakteren i adferd skal gi uttrykk for :
om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig.

Rektor har ansvar for at terminkarakterer og standpunktkarakterer i orden og adferd settes etter drøfting i møte der alle klassens lærere er til stede. Ved fastsetting av karakter i orden og adferd skal det foretas en helhetlig vurdering av eleven, og man må utvise skjønn. Systemet er laget for å gjøre vurderingen mest mulig saklig og rettferdig. En merknad er altså ingen straff, men en vurdering av en forseelse i forhold til skolens reglement.

Anmerkninger: Orden

1 anmerkning gis:

 • Ved for sent oppmøte til time
 • Ved manglende innlevering av hjemmearbeid til avtalt frist. (Ved manglende innlevering til utsatt frist kan lærer nekte å ta imot arbeidet.)
 • Ved fravær mer enn en dag, uten å underrette skolen


2 anmerkninger gis:

 • Ved langvarig fravær uten å underrette skolen


3 anmerkninger gis:

 • Ved manglende innlevering av større hjemmearbeid som f.eks semesteroppgaver, prosjektarbeid og særoppgaver


Terminkarakteren vurderes nedsatt 1 grad:

 • Ved 7 eller flere anmerkninger i terminen.
 • Ved udokumentert fravær

 

Terminkarakteren vurderes nedsatt 2 grader:

 • Ved 12 eller flere anmerkninger i terminen.

 

Anmerkninger: Adferd

1 anmerkning gis:

 • Ved uro i timen som forstyrrer medelevers arbeid og/eller lærerens undervisning
 • Ved forstyrrelser utenom skoletimene, f.eks. når det måtte være nødvendig med gjentatt tilsnakk
 • Ved lite hensynsfull og uhøflig opptreden overfor andre i skolesamfunnet


2 anmerkninger gis:

 • Ved utelukking (utvisning) fra time
 • Ved røyking/snusing eller bruk av andre tobakksartikler på skolens område

 

Terminkarakteren vurderes nedsatt 1 grad:

 • Ved 7 eller flere anmerkninger i terminen
 • Ved fusk på prøver
 • Ved utelukking (utvisning) fra skolen for resten av skoledagen

 

Terminkarakteren vurderes nedsatt 2 grader:

 • Ved 12 eller flere anmerkninger i terminen
 • Ved utelukking (utvisning) fra skolen for flere dagerStandpunktkarakteren for orden og adferd

 • Vurderes nedsatt 1 grad ved 14 eller flere anmerkninger i året
 • Vurderes nedsatt 2 grader ved 24 eller flere anmerkninger i året

Det benyttes følgende karakterer i orden og atferd: God, Nokså god, Lite god.

 

§ 5 FRAVÆR SOM IKKE FØRES PÅ DOKUMENTASJON

For inntil sammenlagt 10 skoledager i et skoleår, kan en elev kreve at følgende fråvær ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fråværet skyldes:

 1. Helse- og velferdsgrunner
 2. Arbeid som tillitsvalgt
 3. Politisk arbeid
 4. Hjelpearbeid
 5. Lovpålagt oppmøte
 6. Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå


Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trussamfunn
enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fråvær som er knytt opp mot ei religiøs
høgtid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet
eller på kompetansebeviset, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette.
Fråvær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og
med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på
grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes frå og med første
fraværsdag.
Fra forskrift til privatskoleloven §3-46.

 

§ 6 ORGANISERT STUDIEARBEID

Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer, kontaktlærer eller rektor, skal ikke regnes som fravær.

 

§ 7 PROSEDYRE NÅR ELEVER VIL KLAGE PÅ UNDERVISNING/LÆRER/LÆRINGSMILJØ

Denne prosedyren gjelder når en hel klasse/gruppe har problemer.
Hvis enkeltelever har problemer i forhold til en lærer, kan de gå til rådgiver.
Elever må gi klar tilbakemelding til lærer om hvordan de oppfatter undervisningen, ikke vente til samarbeidsproblemene blir for store.
Tillitselev tar opp forslag til endringer med faglærer.
Det er viktig at man prøver å løse problemer på laveste nivå, ved direkte kontakt mellom elever og lærer i klassen/gruppa. Når elever er så misfornøyde med undervisning/læringsmiljø at de vil klage, går de fram på følgende måte.

 1. Elevene formulerer en skriftlig klage, med begrunnelse. Klagen legges fram for læreren og kontaktlærer av tillitselev/varatillitselev
 2. I dette møtet mellom lærer, kontaktlærer og tillitselever er det viktig å fokusere på hva som kan gjøres for å bedre forholdene. Finn fram til konstruktive løsninger
 3. Tillitseleven tar opp det som kom fram i møtet med klassen/gruppa uten at lærer er tilstede
 4. Problemet tas opp i klassen/gruppa med læreren og kontaktlærer til stede. Hvis forholdene ikke bedrer seg etter en forsøksperiode, gir elevene beskjed til læreren om at saken går videre
 5. Hvis problemene fortsetter går tillitselevene til rektor med skriftlig klage og notat om det som hittil er gjort
 6. Rektor snakker med læreren og får lærerens muntlige og skriftlige versjon av saken. Rektor tar notater om saken. Hvis ønskelig, kan læreren ha med tillitsvalgte til dette møtet
 7. Rektor har møte med lærer, kontaktlærer og tillitselev for å komme fram til en løsning
 8. Rektor og tillitselev gir tilbakemelding til klasse/gruppa om eventuelle løsningsforslag
 9. Rektor følger opp saken. Tillitselev og lærer gir tilbakemelding etter 1 mnd. om den videre utviklingen i saken
 10. Rektor tar stilling til om eventuelle spesielle tiltak må settes i verk hvis forholdene ikke bedrer seg

 

§ 8 ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER

Alle reglene for klagebehandling finnes i Forskrift til Privatskoleloven kapittel 5: 'Klage på vurdering'.

Hva kan du klage på?

 • Du kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet, det vil si
 • Standpunktkarakter
 • Ikke vurdert standpunkt
 • Nedsatt standpunktkarakter i orden eller atferd
 • Karakter på skriftlig eksamen
 • Muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen: her kan du bare klage på formelle feil, men ikke på karakteren

Du har rett til å be om en begrunnelse på standpunkt, ikke vurdert og karakter i orden eller atferd før du klager


Du har ikke rett på begrunnelse for skriftlig eksamen, men du kan be skolen om å få en kopi av besvarelsen som du kan se på, før du klager. Det anbefales sterkt å rådføre seg med en faglærer før klage på en skriftlig eksamenskarakter.

Hvem kan klage?

Du som er elev, privatist eller praksiskandidat eller den du gir skriftlig fullmakt, har klagerett. Foreldre/foresatte til umyndig elev har sjølstendig klagerett. Det betyr at de har rett til å klage sjøl om du ikke er enig i det.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, den må være datert og undertegna. Det må stå klart i klagen hva du klager på. Alle klager leveres ved skolen du er elev eller der du har tatt eksamen. Skolen sender klagen videre til rette vedkommende.

Dersom du klager på karakter til skriftlig eksamen, skal du ikke skrive noen begrunnelse.

Klager på standpunktkarakter, ikke vurdert, orden eller atferd må inneholde en begrunnelse om hvorfor du mener karakteren/avgjørelsen er gal.

Klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen må begrunnes i at det er gjort formelle feil under eksamen eller i eksamensoppgavene.

Når er klagefristen?

Klagefristen er 10 dager, og den regnes fra den dagen du eller dine foreldre ble gjort kjent med karakteren (eller burde ha gjort dere kjent med den). Hvis du ber om begrunnelse, blir klagefristen avbrutt og begynner å løpe igjen når du får begrunnelsen.

Hvem behandler klagesaken?

Klagen behandles av ulike klageorgan alt etter hvilken type karakter eller avgjørelse det klages på:

 1. Klage på sentralt gitt eksamen med sentral sensur behandles av klagenemnder utnevnt av Fylkesmannen i et fylke som har ansvar for sensuren. Skolen er ansvarlig for å sende klagen til rett Fylkesmann.
 2. Klage på standpunktkarakterer inkludert orden og atferd, muntlig og andre ikke-skriftlige eksamener (muntlig-praktisk og praktisk) behandles av Utdanningsavdelinga i Nordland fylke (bemyndiga av Fylkestinget).
 3. Klage på lokalt gitt eksamen og sentralt gitt eksamen med lokal sensur behandles av klagenemnd i de ulike fag, oppnevnt av Utdanningsavdelinga i Nordland fylke. Klagenemda består av to faglærer. De skal ikke ha sensurert besvarelsen din tidligere eller være lærere på din egen skole.

 

Hvor lang tid tar det?

Etter våreksamen holdes det en hurtig klagesensur for sentralgitt skriftlig eksamen. Da må du klage raskt, og resultatet kommer ca 10 juli (spør på skolen om frist for å rekke dette). Klager som ikke rekker denne hurtigbehandlinga, kommer tilbake i slutten av september.
Klager på andre typer skriftlige eksamener blir etter våreksamen liggende til etter sommerferien fordi det er faglærere som skal behandle dem. Derfor kommer ikke resultatet før i slutten av september.
Klager på eksamenskarakterer fra høsteksamen vil være klar i begynnelsen av mars.
Klager på standpunkt, orden, atferd og muntlige eksamener behandles fortløpende av Utdanningsavdelinga i Nordland fylke så snart skolen har sendt inn klagen.
Du får resultatet av klagebehandlinga på skolen der du leverte klagen, ikke ved henvendelse til klageinstansene.

Hva kan resultatet av klagen bli?

For en skriftlig eksamen skal klagenemda vurdere om karakteren som ble gitt er rimelig eller urimelig. Du bør være oppmerksom på at når klagenemda gjør om en karakter, så blir den som regel satt opp, men i noen tilfeller blir den satt ned! Det kan derfor være lurt å rådføre seg med en faglærer før man klager for å være sikker på at man ikke går ned.

Når det gjelder standpunkt, ikke vurdert standpunkt eller karakter i orden og atferd, kan klageorganet bare ta stilling til om reglene for karaktersetting er fulgt. Dette kan være om du har fått underveisvurdering og hjelp til å nå måla dine, om du har fått varsel om ikke vurdert eller nedsatt orden eller atferd og så videre. Dersom klageorganet gir deg medhold i klagen, blir saken sendt tilbake til skolen (du får kopi av brevet). Rektor og faglærer må da foreta en ny, grundig vurdering av karakteren, og rektor setter så den endelige karakteren. Avgjørelsen skal begrunnes. Du har ikke klageadgang på denne endelige karakteren. Du må altså være klar over at medhold i klagen ikke nødvendigvis fører til at du får en bedre karakter.

Dersom klageorganet finner at det har skjedd formelle feil på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen og man antar at disse feila kan ha hatt betydning for karakteren, annulleres eksamen. Du kan da ta eksamen på nytt, og i så fall skal det utnevnes en ny sensor. Gjelder det et trekkfag, skal det trekkes på nytt og det er ikke sikkert at du kommer opp i det samme faget som første gang. Du får melding om ny eksamen med samme frist som ved ordinær eksamen (48 timer).

 

REGLER OG VILKÅR UTLÅN AV LÆREMIDDLER OG UTSTYR

Datamaskin med tilhørende utstyr som oppbevarings-skap, programvare, sekk, ladeutstyr, mus og hodetelefoner omtales som "Utstyret" i det følgende.

 

§ 1 UTLÅN OG TILBAKELVERING

 1. Bøker og utstyr lånes ut til KVN elever, og skal leveres tilbake i samme stand som det var ved utlån.
 2. Utstyret skal leveres inn uten nødig opphold på forespørsel.
 3. Utstyret kan ikke lånes bort, heller ikke til andre KVN-elever.
 4. Ved fravær større enn 10 sammenhengende skoledager, eller ved annet stort fravær, skal utstyret leveres tilbake.
 5. Utstyr som ikke leveres tilbake ved forespørsel faktureres lånetaker evt. dennes foresatte for umyndige elever.

 

§ 2 BRUK OG OPPBEVARING

 1. Utstyret skal benyttes og oppbevares på en slik måte at det aldri er fare for at det oppstår skade eller tap
 2. Datautstyret skal benyttes som et verktøy for læring i alle fag, og er obligatorisk
 3. Utstyret skal benyttes på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre, og slik at det ikke er forstyrrende for egen eller andres konsentrasjon og arbeidsro
 4. Det skal ikke gjøres endringer i konfigurasjon av operativsystem eller programvare
 5. Ved behov for reparasjon eller retting av feil/svikt i utstyret, herunder programvare, skal skolens IKT-ansvarlig kontaktes. Eleven kan ikke utføre slike utbedringer selv og kan heller ikke kontakte andre for slik hjelp
 6. Det er ikke tillat å forsøke å skaffe seg administrator-tilgang til maskinen. Brudd på denne regel ansees som forsøk på innbrudd i skolens datasystem, og kan politianmeldes

 

§ 3 OPPLÆRING

Eleven må gjennomføre nødvendig opplæring for å kunne nyttiggjøre seg utstyret. All opplæring blir gitt av KVN.

 

§  4 ERSTATNINGSANSVAR

 1. Ved skade/tap uten forsett eller uaktsomhet tildeles eleven annet utstyr fra KVN. Eleven betaler en egenandel per hendelse på inntil kr. 1.500,-  Bøker erstattes med kr. 500,-
 2. Tyveri politianmeldes av KVN
 3. Ved skade med forsett eller uaktsomhet kan KVN kreve utstyret erstattet i sin helhet. Dette gjelder også ved unormalt stor slitasje på lånt utstyr

 

§ 5 ETIKK

Utstyret skal benyttes på en etisk forsvarlig måte. Datafiler som lagres på utstyret skal være i henhold til slike etiske krav og dermed norsk lov.

 

§ 6 ANNET UTSTYR

Ved lån av annet utstyr som videokamera eller fotoapparat gjelder de samme regler for ansvarlig bruk og oppbevaring av slik utstyr som for datautstyr. Erstatningsansvar kan helt eller delvis gjøres gjeldende også for slikt utstyr.

 

ANNEN INFORMASJON

 «RINGETIDER»

KVN har ingen skoleklokke, derfor må du selv holde øye med klokka for å komme deg til time i rett tid. Skoledagen ved KVN organiseres slik:

timepl


Alle fagene "gir" 5 min. pr. undervisningstime til studietiden, arbeidsøktene blir da 80 min. (2 * 40 min.)

 

ANDAKT

Sentralt i dagliglivet ved KVN står andakten, som finner sted i vestibylen fra kl. 09.40 til 09.50 hver dag. Andakten er et samlingspunkt for alle som oppholder seg på skolen, allmenne beskjeder/kunngjøringer gis derfor ofte umiddelbart etter andakten. Når andakten er over, har vi 10 min. pause.

 

KANTINE

Kantina drives av skolen. Åpningstid daglig mellom kl. 9.00 og kl. 12.15. Her får du kjøpt god mat og drikke og litt kioskvarer.

 

ELEVTELEFON

Skolen har normalt ikke kapasitet til å formidle telefonsamtaler eller telefonbeskjeder til elevene. For å imøtekomme elevenes behov for telefon til private formål har vi en telefon på kontoret til utlån. Det koster kr 5.- pr samtale. Russen og andre lag/foreninger på skolen kan også låne telefonen og betale for samtaler fra den. Dersom det er særlige behov for å kontakte elever pr. telefon i skoletiden, kan skolens nummer som er: 75 06 60 00 brukes. Det er kun viktige beskjeder til elevene som blir formidlet på dette nummeret.

 

TELEFONBRUK/KOPIERING TIL LAG/FORENINGER VED SKOLEN

Russen, lag og foreninger som er tilknyttet skolen kan få låne telefon og kopikort på skolen mot betaling.

 

KOPIERING

Det er plassert en kopimaskin på skolen til bruk for elevene. Kopikort fås kjøpt i ekspedisjonen.

 

ELEVPOST

Det mest hensiktsmessige vil være å få posten adressert til din bostedsadresse (hybel-/hjemmeadresse). All elevpost som kommer til skolen blir fordelt til elevenes posthylle.

 

REISER I REGI AV SKOLEN

Elever som reiser i regi av skolen – eks. på PR-tur, idrettsturneringer, kor-tur osv. og der skolen er med og sponser turen – skal turen planlegges i samarbeid med administrasjonen eller en annen person som administrasjonen oppnevner. Det skal også være med en voksen reiseleder på turen som er oppnevnt av skolen.

 

BYTTE AV FAG

Hvis du er misfornøyd med fagvalgene dine, så er det mulig å bytte fag til en viss grad. Bytte må skje innen høstferien. NB! Det er ikke mulig å bytte alle fag, noen fag har kanskje blitt startet opp fordi akkurat du meldte din interesse! Da faller grunnlaget for faget bort hvis du slutter.

 

SKOLEMATERIELL

Utlånte lærebøker, PC etc. som ikke er levert tilbake, eller har unormal stor slitasje, må erstattes.

 

SLUTTMELDING FOR FAG

Når du vil slutte å ha undervisning i et fag, skal det fylles ut en sluttmelding for faget. Dette kan ikke bare avtales med faglærer, du skal snakke med rådgiver før du slutter. Det er mange ting som berøres når du slutter i et fag: vitnemål, støtte fra lånekassen, osv. Du må huske på at fravær blir ført i det faget du ønsker å slutte i, helt til skolen har godkjent at du slutter. Derfor er det svært viktig at du får fylt ut sluttmelding for faget!

 

SLUTTMELDING

Hvis du som elev bestemmer deg for å slutte her på skolen, må du gå innom rådgiversamtale først. Der får du fylt ut sluttmelding til skolen, fylket og Lånekassen. Hvis du vil, får du også snakket med rådgiveren om hvorfor du vil slutte eller om det er noe vi kan gjøre for deg.
Du bør være oppmerksom på at du må betale skolepenger i 2 måneder til f.o.m. den dagen du har skrevet sluttmelding.

Revidert august 2010

Inntaksreglement

onsdag, 22 februar 2012 10:16

Søknadsfrister og opptak

KVN har samme ordinære søknadsfrist som offentlig videregående skoler i Nordland fylke, 1.mars.

Og 1. februar for søkere som:

 1. har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, og som søker om fortrinnsrett ved inntak etter § 6-15 til § 6-19 og § 6-30 til § 6-32, eller om individuell behandling etter § 6-22 og § 6-35
 2. har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12 eller er nylig kommet til Norge

Inntil søknasfrist søkes det på www.vigo.no. Etter søknadsfristen 1. mars søkes det direkte til skolen på eget skjema på www.kvn.no Søknader innkommet innen søknadsfrist blir prioritert ved opptak.

Inntaket gjøres av skolen ved rektor. Første opptak vil bli gjort ca. 1. mai. Søknader som kommer til skolen etter første opptak vil bli med i andre opptak sammen med søkere som har KVN som lavere prioritet. Elever som ikke får plass ved første opptak blir satt på venteliste, og får tilbud om plass før søkere på andre opptak.

Andre opptak vil være etter opptaket i fylket ca. 10.juli, når vi mottar liste over søkere med KVN som lavere prioritet. Etter andre opptak vil det være kontinuerlig opptak så lenge det er ledig kapasitet.

Skolen tar primært opp heltidselever. Søkere på deltid tas opp etter ordinært andre opptak, når det er ledig kapasitet.

Krav til riktig utfylt søknadsskjema

Søker er selv ansvarlig for at søknadsskjemaet er riktig utfylt og inneholder alle opplysninger som er nødvendige. Alle søkere må legge ved attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis. Søkere som ikke er ferdig med skoleåret, har selv ansvar for at attestert kopi av vitnemål /kompetansebevis, evt. attestert kopi av skolens karakterliste blir sendt KVN i god tid før opptak. Søkere som har levert søknader uten nødvendige vitnemål eller der vitnemålskopiene ikke er attesterte, får ikke behandlet sine søknader.

Krav til inntak til Vg1

For å kunne bli tatt inn som elev på Vg1 må søkere legge fram vitnemål/bekreftelse som viser at han/hun

 1. Er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd.
 2. Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år.
 3. Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1 og forskrift opplæringsloven § 4-33.

Søkere som hevder at de har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må selv dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynlig at han eller hun oppfyller vilkåret. Om skolen finner at vilkåret ikke er oppfylt, skal saken sendes til kommunen som avklarer om søkeren har tilsvarende realkompetanse etter bokstav c

Prioritering ved inntak av elever (jf. Privatskoleloven § 3-1.)

KVN har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. opplæringsloven §3-1 første ledd. Ved flere søkere enn det er skoleplasser legges prioriteringsrekkefølgen til grunn.

Ved inntak skal ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, prioriteres før voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.   Elever med rett prioriteres før elever uten rett. KVN har en kvote på inntil 40 elever med voksne og elever uten rett.

Generelt så avgjøres inntaksrekkefølgen etter poengsum (karakterpoeng) slik at søkere med høyest poengsum tas inn først. Dersom to eller flere søkere til et undervisningstilbud får samme poengsum, blir søkere med 1.prioritet (søkere som har undervisningstilbudet som 1.ønske) tatt inn før søkere med 2.prioritet. For øvrig avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. KVN regner ut karakterpoeng på tilsvarende måte som Inntakskontoret i Nordland Fylke.

Når det gjelder voksne søkere (dvs. fyller 25 år i løpet av året) skal hjemfylket vurdere realkompetansen før han eller hun kan tas inn som elev ved skolen. Realkompetansevurdering gjøres av karrieresentrene.

Prioriteringsrekkefølge ved inntak

Gruppene er satt opp i prioritert rekkefølge. Hvis flere søkere innen samme gruppe har fortrinnsrett, avgjør karakterene innbyrdes rekkefølge.

 1. Rettselev. Ved inntak skal ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, prioriteres før voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.  
 2. Fortsette på et to- eller treårig løp der de allerede er elever, dersom de har bestått.
 3. Levert søknad innen søknadfrist 1. mars. (Gjelder for første opptak. )
 4. Søkere som har dokumentert stort behov for spesialundervisning skal reserveres plass etter en individuell vurdering.
 5. Søkere som har fått innvilget å ta et kurs over to år får fortrinnsrett det andre året.
 6. Søkere som er tatt inn, men som av tvingende grunner må trekke seg før kurset er fullført, skal etter søknad få fortrinnsrett hvis de søker samme kurs på nytt. Tvingende grunner kan være: sykdom, graviditet, militærtjeneste. Nødvendig dokumentasjon om forholdene må legges ved søknaden, som sendes så snart det er klart at skolegangen må utsettes.
 7. Karakterpoeng. Ved lik poengsum avgjøres det ved loddtrekning.
 8. Søkere som tidligere er tatt inn til et 2-/evt, 3-årig løp ved KVN og avbryter skolegangen etter bestått Vg1/evt. Vg2, og som ønsker å fortsette skolegangen (for eksempel utvekslingselever i utlandet).
 9. Søkere som ved tidligere elevstatus på skolen har brutt skolens reglement på en slik måte at det har resultert i utvisning, eller hatt så stort udokumentert fravær at skolen har mistet statsstøtte.
 10. Voksne uten rett inntill kvoten er oppfylt.
 11. Deltidelever.

Særlig om inntak til Vg2 og Vg3

Elever på Vg1 Studiespesialisering og Vg1 Helse- og Oppvekstfag ved KVN har, etter søknad, fortrinnsrett til inntak på respektive Vg2 kurs, dersom de har bestått Vg1 i alle fag. Elever som på Vg1 ikke har bestått i et eller flere fag, skal likevel tas inn som helkurselev dersom det etter intern vurdering på skolen er dokumentert at søkeren har de kunnskaper og den dugelighet som etter læreplanen er nødvendig for å følge undervisningen. Hvis det på Vg2 Helsearbeiderfag melder seg flere søkere med fortrinnsrett enn det er elevplasser til, avgjøres inntaksrekkefølgen av karakterene på Vg1.

Søkere til Vg2 som ikke er elever ved KVN, blir tatt inn dersom det er plass til dem. Inntaksrekkefølgen avgjøres av karakterer på Vg1. Tilsvarende regler gjelder for inntaket til Vg3 Studiespesialisering.

Inntak til IKT-servicefag Vg2 skjer på grunnlag av et bredt spekter av Vg1 kurs fra videregående skole. Søkere fra andre skoler stiller likt med søkere fra KVN.

Heltids- og deltidselever

Deltidselver er elever som ikke opptar en heltids skoleplass. Skolen tar inn søkere til enkeltfag. Deltidselever søker på eget skjema. Søkere på deltid tas opp etter ordinært andre opptak, når det er ledig kapasitet. Heltidselever kan ikke slutte med enkeltfag, med mindre det foreligger særskilte grunner.

Klagerett

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Etter forvaltningsloven § 6 er det adgang til å klage på resultatet av inntaket, hvis
en mener at gjeldende regler for inntak ikke er blitt fulgt. Klagen må sendes skriftlig til skolen innen 3 uker etter at svarbrev er mottatt. Klagen sendes
til skolen ved rektor. Dersom skolen ikke gir klager medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans.

Klager har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken jf.forvaltningsloven § 18 og 19. Dersom klager allerede har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Klager kan etter forvaltningsloven § 12 la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere seg på alle trinn i saken.

 

 

Copyright by KVN 2012. All rights reserved.

Top Desktop version